ขั้นตอนการใช้งาน

1. การลงชื่อเข้าสู่ระบบ
  • ที่หน้าแรกของเว็บไซต์ กรอกเลขที่ทะเบียนสมาชิกลงในช่อง "ทะเบียนสมาชิก"
  • กรอกรหัสผ่านลงในช่อง "รหัสผ่าน"
  • จากนั้น คลิกที่ปุ่ม "เข้าสู่ระบบ" หากข้อมูลถูกต้องจะพบกับเมนูสำหรับผู้ใช้งานปรากฏขึ้นมา

2. การใช้งานใบเสร็จออนไลน์

  • ไปที่เมนูชื่อว่า "รายการหักประจำเดือน"
  • ทำการเลือกงวดที่จะออกใบเสร็จ
  • จากนั้น คลิกที่ปุ่ม "พิมพ์" เพื่อออกใบเสร็จ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด
เลขที่ 50/816 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
โทรศัพท์ : 0-2503-4370-3 โทรสาร : 0-2503-4373
e-mail : landcoop@hotmail.com
Facebook : สหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด