โปรแกรมดูเว็บ (Web Browser) ที่แนะนำ

เพื่อให้สมาชิกทุกท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนของข้อมูลสมาชิกได้อย่างสะดวกรวดเร็ว จึงขอแนะนำให้สมาชิกใช้โปรแกรมสำหรับดูหน้าเว็บต่อไปนี้ในการเข้าใช้งานทุกครั้ง


ลำดับที่ สัญลักษณ์ ชื่อโปรแกรม หมายเหตุ การรองรับ
1. Google Chrome แนะนำ Version 58.0.3039 ขึ้นไป ดี
2. Microsoft Edge แนะนำ Version 80.0.361.48 ขึ้นไป ปานกลาง
3. Mozilla Firefox แนะนำ Version 52.0 ขึ้นไป ปานกลาง
4. Internet Explorer - ไม่แนะนำ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด
117 หมู่ 9 ถนนติวานนท์ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 0-2194-2377-79 โทรสาร 0-2194-2380
www.Landcoop.com     ID LINE:landcoop
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000167920